CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP DU HỌC TẠI ĐẠI HỌC CONCORD, HOA KỲ