Thời khóa biểu chương trình Liên kết quốc tế khóa 2021, năm tiếng Anh, HK2, đợt 2  
Thời khóa biểu chương trình CLC Tiếng Anh toàn phần, Học kỳ 1, Năm 2022  
Thời khóa biểu chương trình liên kết USCI, học kỳ 1, năm 2022  
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 CÁC LỚP CHUYÊN NGÀNH: CLC TIẾNG ANH TOÀN PHẦN  
THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH CLC TIẾNG ANH TOÀN PHẦN KHÓA IP_21D  
Thời khóa biểu chương trình LKQT_TRU_khóa 1 HK2-21  
  • 22/03/2022

Thời khóa biểu chương trình LKQT_TRU_khóa 1 HK2-21

Thời khóa biểu chương trình Liên kết quốc tế Thompson Rivers, Canada Khóa 1 HK2-21

Thời khóa biểu chương trình LKQT TKB_HELP_khóa 8 HK2-21.22  
  • 22/03/2022

Thời khóa biểu chương trình LKQT TKB_HELP_khóa 8 HK2-21.22

Thời khóa biểu chương trình LKQT TKB_HELP_khóa 8 HK2-21.22