Chương trình đào tạo IP ngành Kinh doanh quốc tế năm 2022  
Quyết định ban hành chương trình đào tạo Chất lượng cao Tiếng Anh toàn phần năm 2022  
Quyết định ban hành chương trình đào tạo CLC Tiếng Anh Toàn phần năm 2018  
Quyết định ban hành chương trình đào tạo CLC Tiếng Anh Toàn phần năm 2017  

Quyết định ban hành chương trình đào tạo CLC Tiếng Anh Toàn phần năm 2017

Quản trị kinh doanh luôn là một trong những ngành hấp dẫn các bạn trẻ năng động, đặc biệt  trong xu thế hội nhập kinh tế Quốc tế của Việt Nam những năm gần đây

Quyết định ban hành chương trình đào tạo CLC Tiếng Anh Toàn phần năm 2021  
Quyết định ban hành chương trình đào tạo Quốc tế năm 2016  
Quyết định ban hành chương trình đào tạo Chương trình Quốc tế Năm 2019