QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC THOMPSON RIVERS, CANADA  
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SỸ LIÊN KẾT VỚI ĐH UCSI, MALAYSIA  
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CỬ NHÂN VỚI ĐH UCSI, MALAYSIA  
QĐ GIA HẠN CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CỬ NHÂN HELP, MALAYSIA  
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CỬ NHÂN LIÊN KẾT HELP, MALAYSIA   
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT MBA HELP, MALAYSIA