Thời khóa biểu chương trình Liên kết quốc tế khóa 2021, năm tiếng Anh, HK2, đợt 2  
Thời khóa biểu chương trình CLC Tiếng Anh toàn phần, Học kỳ 1, Năm 2022  
Thời khóa biểu chương trình liên kết USCI, học kỳ 1, năm 2022  
Thời khóa biểu chương trình LKQT HELP_TKB_HELP_khóa 7 HK2-21.22  
  • 22/03/2022

Thời khóa biểu chương trình LKQT HELP_TKB_HELP_khóa 7 HK2-21.22

Thời khóa biểu chương trình LKQT HELP_TKB_HELP_khóa 7 HK2-21.22

Thời khóa biểu chương trình LKQT HELP_khóa 6 HK2-21.22  
  • 22/03/2022

Thời khóa biểu chương trình LKQT HELP_khóa 6 HK2-21.22

Thời khóa biểu chương trình LKQT HELP_khóa 6 HK2-21.22

THỜI KHÓA BIỂU LIÊN KẾT QUỐC TẾ 2021, HỌC KỲ 2, ĐỢT 1  

THỜI KHÓA BIỂU LIÊN KẾT QUỐC TẾ 2021, HỌC KỲ 2, ĐỢT 1

Thời khóa biểu chương trình Cử nhân liên kết quốc tế năm 1

BA HELP 02: THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2015-2016  
  • 14/03/2016

BA HELP 02: THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2015-2016

BA HELP 02: THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2015-2016

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 ĐỢT 2, NĂM HỌC 2014-2015 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KINH DOANH LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC HELP (MALAYSIA) KHÓA 2 Từ ngày 22/06/2015 đến ngày 28/08/2015  
  • 15/06/2015

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 ĐỢT 2, NĂM HỌC 2014-2015 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KINH DOANH LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC HELP (MALAYSIA) KHÓA 2 Từ ngày 22/06/2015 đến ngày 28/08/2015

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 ĐỢT 2, NĂM HỌC 2014-2015CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KINH DOANH LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC HELP (MALAYSIA) KHÓA 2Từ ngày 22/06/2015 đến ngày 28/08/2015

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 ĐỢT 1, NĂM HỌC 2014-2015 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KINH DOANH LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC HELP (MALAYSIA) KHÓA 2  
  • 17/03/2015

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 ĐỢT 1, NĂM HỌC 2014-2015 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KINH DOANH LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC HELP (MALAYSIA) KHÓA 2

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 ĐỢT 1, NĂM HỌC 2014-2015CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KINH DOANH LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC HELP (MALAYSIA) KHÓA 2Từ ngày 30/03/2015 đến ngày 16/06/2015

[MBA01] TIMETABLE FROM 05/01/2015 TO 05/02/2015  
  • 11/02/2015

[MBA01] TIMETABLE FROM 05/01/2015 TO 05/02/2015

[MBA01] TIMETABLE FROM 05/01/2015 TO 05/02/2015