Thời khóa biểu chương trình LKQT HELP_TKB_HELP_khóa 7 HK2-21.22  
  • 22/03/2022

Thời khóa biểu chương trình LKQT HELP_TKB_HELP_khóa 7 HK2-21.22

Thời khóa biểu chương trình LKQT HELP_TKB_HELP_khóa 7 HK2-21.22

Thời khóa biểu chương trình LKQT HELP_khóa 6 HK2-21.22  
  • 22/03/2022

Thời khóa biểu chương trình LKQT HELP_khóa 6 HK2-21.22

Thời khóa biểu chương trình LKQT HELP_khóa 6 HK2-21.22

THỜI KHÓA BIỂU LIÊN KẾT QUỐC TẾ 2021, HỌC KỲ 2, ĐỢT 1  

THỜI KHÓA BIỂU LIÊN KẾT QUỐC TẾ 2021, HỌC KỲ 2, ĐỢT 1

Thời khóa biểu chương trình Cử nhân liên kết quốc tế năm 1

BA HELP 02: THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2015-2016  
  • 14/03/2016

BA HELP 02: THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2015-2016

BA HELP 02: THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2015-2016

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 ĐỢT 2, NĂM HỌC 2014-2015 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KINH DOANH LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC HELP (MALAYSIA) KHÓA 2 Từ ngày 22/06/2015 đến ngày 28/08/2015  
  • 15/06/2015

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 ĐỢT 2, NĂM HỌC 2014-2015 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KINH DOANH LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC HELP (MALAYSIA) KHÓA 2 Từ ngày 22/06/2015 đến ngày 28/08/2015

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 ĐỢT 2, NĂM HỌC 2014-2015CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KINH DOANH LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC HELP (MALAYSIA) KHÓA 2Từ ngày 22/06/2015 đến ngày 28/08/2015

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 ĐỢT 1, NĂM HỌC 2014-2015 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KINH DOANH LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC HELP (MALAYSIA) KHÓA 2  
  • 17/03/2015

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 ĐỢT 1, NĂM HỌC 2014-2015 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KINH DOANH LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC HELP (MALAYSIA) KHÓA 2

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 ĐỢT 1, NĂM HỌC 2014-2015CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KINH DOANH LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC HELP (MALAYSIA) KHÓA 2Từ ngày 30/03/2015 đến ngày 16/06/2015

[MBA01] TIMETABLE FROM 05/01/2015 TO 05/02/2015  
  • 11/02/2015

[MBA01] TIMETABLE FROM 05/01/2015 TO 05/02/2015

[MBA01] TIMETABLE FROM 05/01/2015 TO 05/02/2015

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 ĐỢT 2, NĂM HỌC 2014-2015 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KINH DOANH LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC HELP (MALAYSIA) KHÓA 2  
  • 09/02/2015

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 ĐỢT 2, NĂM HỌC 2014-2015 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KINH DOANH LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC HELP (MALAYSIA) KHÓA 2

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 ĐỢT 2, NĂM HỌC 2014-2015CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KINH DOANH LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC HELP (MALAYSIA) KHÓA 2

Lịch thi của lớp Cử Nhân Kinh Doanh liên kết với Đại Hoc HELP (Malaysia) Học Kỳ 1 năm học 2013-2013  
  • 09/12/2014

Lịch thi của lớp Cử Nhân Kinh Doanh liên kết với Đại Hoc HELP (Malaysia) Học Kỳ 1 năm học 2013-2013

Lịch thi của lớp Cử Nhân Kinh Doanh liên kết với Đại Hoc HELP (Malaysia) Học Kỳ 1 năm học 2013-2013

Thời khóa biểu học kỳ 2  
  • 06/12/2014

Thời khóa biểu học kỳ 2

Thời khóa biểu học kỳ 2